جدول قیمت گذاری

پایه ای
ماه
39$

  • چند مورد
  • سبک های نامحدود
  • محافظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • خدمات محدوئ
  • خدمات پشتیبان گیری اساسی

حق بیمه
ماه
49$

  • چند مورد
  • سبک های نامحدود
  • محافظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • 24 * 7 خدمات مشتری
  • خدمات پشتیبان حق بیمه

نهایی
ماه
59$

  • موارد نامحدود
  • سبک های نامحدود
  • محافظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • 24 * 7 خدمات مشتری
  • خدمات پشتیبان گیری

X